Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prowadzone są 1,5 roczne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa:

 • stacjonarne II stopnia - S2
 • niestacjonarne II stopnia - N2 (odpłatne)

Specjalności

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, student obiera profil kształcenia na jednej z dziewięciu specjalności uruchamianych w zależności od aktualnego zainteresowania studentów.

Informatyka procesowa

Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowań komputerów do modelowania procesów i wykorzystywania tych modeli do rozwiązywania problemów związanych z optymalnym projektowaniem aparatów i urządzeń procesowych, analizą ich działania i efektywną eksploatacją.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • >Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu>
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Modelowanie i symulacja w mezo i molekularnej skali
 • Metody numeryczne i programowanie
 • Komputerowe metody projektowania
 • Komputerowe modelowanie procesów przenoszenia
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowego
 • Grafika komputerowa aparatów i urządzeń
 • Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danych
 • Elementy bioinformatyki
 • Wykład monograficzny
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych

Procesy i urządzenia w ochronie środowiska

Studenci zapoznają się szerzej z metodami zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery, wody i gleby, zarówno poprzez działania minimalizujące wytwarzanie zanieczyszczeń, jak i ich usuwanie.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesow
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Oczyszczanie cieczy
 • Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazów
 • Procesy adsorpcyjne
 • Metody oczyszczania gleby
 • Problemy prawne w ochronie środowiska
 • Odpylanie gazów
 • Gospodarka odpadami
 • Utylizacja ciepła odpadowego
 • Dezodoryzacja i odoryzacja przemysłowa
 • Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
 • Absorpcja i absorbery
 • Modelowanie - ekologia i środowisko
 • Zintegrowane obliczenia inżynierskie
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych

Zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych

Absolwenci tej specjalności posiadają dodatkową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, jego finansami, stroną prawną funkcjonowania przedsiębiorstw, problemami związanymi z jakością wyrobów.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Normy prawne eksploatacji systemów produkcyjnych
 • Rachunkowość i finanse
 • Analiza jakości
 • Zabezpieczenia w systemach produkcyjnych
 • Matematyka stosowana
 • Dynamika instalacji produkcyjnych
 • Procesy odnowy w instalacjach produkcyjnych
 • Zarządzanie jakością
 • Teoria niezawodności
 • Informacyjne kryteria niezawodności
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych

Inżynieria bioprocesowa

Studenci poznają głębiej aspekty biologiczne bioprocesów, ich sprzężenia z aspektami technicznymi i możliwości zastosowania bioprocesów w przemyśle i w ochronie środowiska.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe>
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Podstawy biochemii
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Inżynieria reaktorów biochemicznych
 • Metody rozdziału bioproduktów
 • Techniki membranowe
 • Suszenie bioproduktów
 • Elementy inżynierii biosystemów
 • Komputerowe modelowanie bioprocesów
 • Elementy bioinformatyki
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych

Inżynieria procesowa

Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji wybranych procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu zajmujących się przetwarzaniem materii i energii.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • rojektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Mieszanie i mieszalniki
 • Teoria i technika suszenia
 • Fluidyzacja
 • Podstawy inżynierii wydobycia i przeróbki ropy naftowej
 • Systemy odzysku ciepła
 • Problemy obliczeniowe wymiany pędu, ciepła i masy
 • Technika adsorpcyjna
 • Specjalne metody rozdziału
 • Inżynieria materiałów ziarnistych
 • Procesy transportu burzliwego
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych

Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych

Absolwenci tej specjalności posiadają dodatkową wiedzę z zakresu dobrych praktyk wytwarzania, zarządzania produktem, kompleksowego zarządzania jakością, prawa normalizacyjnego i patentowego.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Inżynieria przepływu płynów
 • Gospodarka energią
 • Procesy rozdziału substancji
 • Inżynieria procesow reaktorowych
 • Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Systemy dobrych praktyk wytwarzania (GMP)
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych

Inżynieria procesów ekoenergetyki

Student nabywa umiejętności dokonywania oceny technicznej, środowiskowej i ekonomicznej energochłonnych procesów przetwórczych stosowanych w jednostkach gospodarczych różnej skali. W swej działalności zawodowej absolwent będzie potrafił uwzględniać aspekty ochrony środowiska i gospodarki zrównoważonej z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i alternatywnych źródeł energii.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Prawo i ekonomika sektora paliwowo-energetycznego
 • Transport i magazynowanie paliw wysokowodorowych
 • Pozyskiwanie energii a ochrona środowiska
 • Energia ze źródeł naturalnych
 • Bezpieczeństwo w przemyśle paliwowo-energetycznym
 • Podstawy inżynierii ekoenergetycznej i recyklingu
 • Zasady energetyki proekologicznej
 • Ogniwa paliwowe
 • Hybrydowe żródła energii
 • Produkcja wodoru i gospodarka wodorowa
 • Zastosowanie wodoru w ekoenergetyce
 • Produkcja biopaliw
 • Pozyskiwanie energii z biomasy
 • Odpady jako źródło energii
 • Pozyskiwanie energii z utylizacji materiałów odpadowych
 • Sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielcze
 • Problemy obliczeniowe sieci gazowych
 • Zrównoważona gospodarka energią
 • Geostrategia ekoenergetyczna
 • Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej
 • Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie

Inżynieria procesów przeróbki ropy i gazu

Procesy związane z wydobyciem, przeróbką, transportem, oczyszczaniem i magazynowaniem ropy i gazu.

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Inżynieria złożowa
 • Przepływ płynów w ośrodkach porowatych
 • Metody matematyczne w modelowaniu procesów
 • Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Projektowanie procesow przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Procesy przetwarzania gazu ziemnego
 • Produkcja paliw
 • Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Transport i dystrybucja gazu ziemnego
 • Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przerobki gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowym
 • Bezpieczeństwo w przemyśle naftowym
 • Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowym

Inżynieria procesów wytwarzania olefin

Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności z zakresu inżynierii procesów wytwarzania olefin.

Przedmioty specjalnościowe

 • Inżynieria systemów procesowych
 • Dynamika procesowa i sterowanie I i II
 • Optymalizacja procesowa
 • Inżynieria reaktorów chemicznych II
 • Zaawansowane zagadnienia przenoszenia pędu ciepła i masy
 • Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
 • Obliczeniowa mechanika płynów
 • Technologia produkcji olefin
 • Dynamika procesowa i sterowanie II
 • Układy pomiarowe w procesach przemysłowych
 • Procesy separacji
 • Projektowanie, integracja i intensyfikacja procesów
 • Kompleksowe zarządzanie jakością
 • Przemysłowe procesy katalityczne
 • Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przemysłowych
 • Zarządzanie i inżynieria energii
 • Wykłady specjalistów z Polic
 • Obliczanie kosztów instalacji przemysłowych
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemyśle
 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Zasady rekrutacji

Jeżeli chcesz studiować na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zarejestruj się w Internetowym Systemie Rekrutacji