Historia IIChPOŚ

obrazek

1948

Już w roku 1948 na ówczesnym Wydziale Chemii Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie rozpoczęto organizację Katedry Maszynoznawstwa Chemicznego, a we wrześniu 1949 r. powołano Katedrę Inżynierii Chemicznej pod kierunkiem mgr. inż. Tadeusza Rosnera, który w 1959 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W uznaniu zasług na polu rozwoju życia naukowego w Szczecinie, Senat Politechniki Szczecińskiej w 1971 r. nadał profesorowi T. Rosnerowi godność i tytuł doktora honoris causa PS.

obrazek

1962

W 1962 roku kierownictwo Katedry Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej objął dr inż. Fryderyk Stręk, który stał się głównym organizatorem ośrodka naukowego oraz edukacyjnego inżynierii chemicznej i procesowej w Szczecinie. Z kilkuosobowego zespołu rozwinął się silny instytut, zajmujący dzisiaj znaczącą pozycję w kraju, o czym świadczą posiadane pozytywne akredytacje jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, udzielone przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz Państwową Komisję Akredytacyjną, jak również posiadane prawa do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna.

obrazek

1970

W wyniku reformy szkół wyższych w roku 1970 utworzono Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej z istniejących wcześniej Katedry Inżynierii Chemicznej i Katedry Chemii Fizycznej. W skład Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej, oprócz tych dwóch katedr, weszły również Zakład Ekonomiki Przemysłu Chemicznego i Wydziałowe Laboratorium Analizy Instrumentalnej. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. dr inż. Stanisław Bursa.

obrazek

1977

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku następuje również bardzo szybki rozwój Instytutu. Wielokrotne powiększenie powierzchni pomieszczeń, w tym zwłaszcza laboratoryjnych, związane z przeprowadzką do nowo wybudowanego gmachu Nowej Chemii i zmiany w programach studiów stworzyły korzystne warunki dla rozwoju kadrowego, co było integralnie związane z rozwojem badań. Dyrektorem zostaje w 1977 roku doc. dr inż. Alfred Haba, zaś w 1980 roku prof. dr hab. inż. F. Stręk, który piastował to stanowisko przez pięć kadencji, do roku 1996. Biorąc pod uwagę wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i w zakresie rozwoju kadry naukowej Senat Politechniki Szczecińskiej w roku 1998 podjął uchwałę o nadaniu prof. F. Strękowi najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa naszej Uczelni.

obrazek

1996

W latach 1996-2000 Instytutem zarządzał prof. dr hab. inż. Mścisław Paderewski (1930-2006). Działalność naukową swojego zespołu ukierunkował prof. Paderewski na zagadnienia związane z wymianą masy i ciepła w procesach adsorpcyjnych. Szczególną pozycję w dorobku naukowym prof. Paderewskiego zajmuje monografia Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej wydana nakładem WNT, stanowiąca podsumowanie jego trzydziestoletniej pracy naukowej. Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi: Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Za działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany przez rektora Politechniki Szczecińskiej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi. Prof. dr hab. inż. Mścisław Paderewski zmarł 14 kwietnia 2006 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 obrazek

2000

W roku 2000 powołany został Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zdzisława Jaworskiego. W skład Instytutu weszły następujące jednostki: Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami - kierowany przez dr hab. inż. Stanisława Masiuka, prof. PS, Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska wraz z Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza (powstałą 1. 10. 1993 r.) – kierowany przez dr hab. inż. Joannę Kośmider, prof. PS, Zakład Inżynierii Chemicznej i Procesów Reaktorowych (kierownik dr hab. inż. Joanna Karcz, prof. PS), Zakład Inżynierii Procesowej, Informatyki Procesowej i Ochrony Atmosfery (powołany 1. 04. 2000 – kierowany przez dr hab. inż. Józefa Nastaja, prof. PS), Zakład Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej – kierowany przez doc. dr hab. inż. Jana Dudczaka. Do tego zakładu zostało włączone Laboratorium Modelowania Procesowego, kierowane przez dr hab. inż. Zdzisława Jaworskiego, prof. PS. W latach 2000 - 2008 stanowisko dyrektora Instytutu piastowała prof. dr hab. inż. Joanna Karcz. Od 2008 roku Instytutem kieruje prof. dr hab. inż. Józef Nastaj. 27 października 2003 roku Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.