Misja

Inżynieria chemiczna i procesowa – rozwiązuje występujące w przemyśle i życiu codziennym problemy poszukując sposobu ich realizacji z naciskiem na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, emisję zanieczyszczeń oraz dbanie o odpowiednią jakość produktu.
Dyscyplina ta wprawdzie powstała, aby wspierać realizowanie procesów przemysłu chemicznego,
ale w XXI wieku inżynieria chemiczna i procesowa zajmuje się już nie tylko:
•    klasycznym projektowaniem, budową i obsługą aparatów oraz instalacji przemysłowych należących do przemysłu chemicznego i przemysłów przetwórczych,
ale także:
•    projektowaniem numerycznym i modelowaniem zjawisk występujących w instalacjach przemysłowych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi w postaci symulatorów procesowych (ASPEN ONE Engineering, MATLAB Simulink) i kodów numerycznej mechaniki płynów typu CFD (ANSYS – Fluent, COMSOL).
Nasi absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    numerycznego wspomagania projektowania procesów i aparatów,
•    komputerowego sporządzania dokumentacji technicznej,
•    projektowania i testowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
•    przygotowania zgłoszeń patentowych,
•    zasad innowacyjności, ekonomii, zarządzania, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska,
•    potrafią identyfikować zagrożenia i rozwiązywać współczesne problemy inżynierskie.
Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa oferuje również swoim studentom dodatkowe możliwości rozwoju własnych zainteresowań poprzez:
•    udział w kołach naukowych: Zapachowej Jakości Powietrza, Inżynier
•    wyjazdy na zagraniczne uczelnie w ramach programów: Erasmus+, IAESTE
Po ukończeniu naszego kierunku możesz zostać specjalistą w zakładach:
•    przemysłu chemicznego i rafineryjnego,
•    uzdatniania gazu ziemnego,
•    przemysłu gumowego,
•    przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
•    energetycznych i w ciepłownictwie,
•    gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków,
•    służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa i higieny przemysłowej,
•    biurach projektowych, laboratoriach i instytutach badawczych.
Serdecznie zachęcam do studiowania inżynierii chemicznej i procesowej na WTiICh, gdyż absolwenci tego kierunku rok rocznie zarówno w Europie, jak i na świecie są stale poszukiwanymi pracownikami firm i dużych koncernów przemysłowych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych.
Dyrektor Instytutu
Dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych